THE FOOLISH WEAVER

Central Asia Tale

(snippet)Once a weaver, who was in want of work, took service with a certain farmer as a shepherd. The farmer, knowing that the man was very slow-witted, gave him most careful instructions as to everything that he was to do. Finally he said:

«If a wolf or any wild animal attempts to hurt the flock you should pick up big stones like this» - suiting the action to the word - «and throw a few such at him, and he will be afraid and go away.»

The weaver said that he understood, and started with the flocks to the hillsides where they grazed all day. By chance in the afternoon a leopard appeared, and the weaver instantly ran home as fast as he could to get the stones which the farmer had shown him, to throw at the creature. When he came back all the flock were scattered or killed, and when the farmer heard the tale he beat him soundly.

«Were there no stones on the hillside that you should run back to get them, you senseless one?» he cried; «you are not fit to herd sheep. Tomorrow you shall stay at home and mind my old mother who is sick, perhaps you will be able to drive flies off her face, if you can`t drive beasts away from sheep!»

So, the next day, the weaver was left at home to take care of the farmer`s old sick mother. Now as she lay outside on a bed, it turned out that the flies became very troublesome, and the weaver looked round for something to drive them away with; and as he had been told to pick up the nearest stone to drive the beasts away from the flock, he thought he would this time show how cleverly he could obey orders. Accordingly he seized the nearest stone, which was a big, heavy one, and dashed it at the flies; but, unhappily, he slew the poor old woman also; and then, being afraid of the wrath of the farmer, he fled and was not seen again in that neighbourhood.

All that day and all the next night he walked, and at length he came to a village where a great many weavers lived together.

ЗАБЕЛЕЖКА: Чрез кликване върху коя да е потъмняваща дума или израз от английския текст, се появяват прозорци-субтитри с българското им значение.

The Foolish Weaver.

© АБ Двуезични книги с тестове, bglibrary.net, 2014.ГЛУПАВИЯТ ТЪКАЧ

Приказка от Средна Азия

(откъс)Веднъж един тъкач останал без работа и се хванал овчар при един селянин. Селянинът, като знаел, че човекът бил малко гламав, му обяснил най-подробно какво трябва да прави. Накрая казал:

- Ако някой вълк или друг див звяр нападне стадото, събери големи камъни като този - и му посочил един камък, - хвърли няколко по звяра и той ще се изплаши и ще избяга.

Тъкачът казал, че всичко е разбрал и тръгнал със стадата към планинските склонове, където те пасли през целия ден.

Случило се така, че следобед дошъл един леопард и тъкачът веднага хукнал с всички сили към къщата да вземе камъните, които селянинът му показал, че да ги хвърля срещу звяра. Докато се върне, всички овце се били пръснали или били разкъсани и когато селянинът чул какво се е случило, здравата го набил.

- Нямаше ли камъни на склона, та трябваше да се връщаш в къщи, бе глупако? - развикал му се той - Ти не си годен да пасеш овце. Утре ще стоиш в къщи и ще се грижиш за старата ми болна майка. Kато не можеш да прогониш хищниците от стадото, надявам се, че поне ще можеш да пъдиш мухите от лицето й!

И така, на другия ден тъкачът бил оставен в къщата да се грижи за старата болна майка на селянина. Както старицата лежала в леглото отвън, на чердака, мухите започнали много да я мъчат и тъкачът се огледал наоколо да види с какво да ги пропъди. И тъй като му било казано да вземе най-близкия камък, за да прогони зверовете от стадото, той решил, че сега е времето да покаже колко умно може да изпълнява каквото му наредят. Затова грабнал най-близкия камък, който му се видял достатъчно голям и тежък и го хвърлил по мухите, но за беда убил и бедната старица. Tогава, от страх пред гнева на селянина, той хукнал да бяга накъдето му видят очите след този ден никой повече не го видял да се мярка наоколо.

През целия този ден и цялата нощ вървял тъкачът и накрая стигнал до едно село, където живеели много тъкачи.ЗАБЕЛЕЖКА:

Текстът е от новата е-книга, вече в онлайн книжарница Хеликон:

Търговецът от Сири и други приказки от Средна и Мала Азия
на английски и български език със субтитри, речник и тестове / Букова книга №3
,

a Приказки от Средна и Мала Азия АБУ НОВАС И ЖЕНА МУ - двуезична книга с тестове с отговори и обяснения е нейно безплатно приложение.© 2014 Двуезична Библиотека, колективен превод от английски

Двуезична литература в помощ на езиковото обучение
по метода на Шлиман за сравнително четене