THE FATHER AND HIS SONS

Aesop's Fable


A father had a family of sons who were perpetually quarreling among themselves. When he failed to heal their disputes by his exhortations, he determined to give them a practical illustration of the evils of disunion; and for this purpose he one day told them to bring him a bundle of sticks. When they had done so, he placed the faggot into the hands of each of them in succession, and ordered them to break it in pieces. They tried with all their strength, and were not able to do it. He next opened the faggot, took the sticks separately, one by one, and again put them into his sons' hands, upon which they broke them easily. He then addressed them in these words:

"My sons, if you are of one mind, and unite to assist each other, you will be as this faggot, uninjured by all the attempts of your enemies; but if you are divided among yourselves, you will be broken as easily as these sticks."

ЗАБЕЛЕЖКА: Чрез кликване върху коя да е потъмняваща дума или израз от английския текст, се появяват прозорци-субтитри с българското им значение.

Aesop. Fables II.

© АБ Двуезични книги със субтитри, bglibrary.net, 2010.БАЩА И СИНОВЕ

Басня от Езоп


Един баща имал синове, които непрекъснато се карали помежду си. Като не успял да прекрати споровете им чрез увещаване, той решил да им покаже нагледно вредата от раздинението. За тази цел, той им казал един ден да му донесат един сноп пръчки и когато му го донесли, той го поставил последователно в ръцете на всеки един от синовете си и им наредил да го начупят на парчета. Те се мъчели с всички сили, но не могли да сторят това. След това той развързал снопа, извадил пръчките поотделно една по една и отново ги дал на синовете си, които сега лесно ги счупили. Тогава той се обърнал към тях със следните думи:

- Синове мои, ако сте единодушни и сплотени, за да си помагате един-друг, вие ще бъдете като този сноп пръчки - неуязвими за всякакви попълзновения на вашите врагове, но ако сте разединени, лесно ще бъдете прекършени като всяка от тези пръчки.© Лина Бакалова, превод от английски

©Мечката и двамата пътника. Басни на Езоп II. Е-книга No 17, 2010.

  Други     
  е-книги