Библиотека    Оскар Уайлд    
 


THE MASTER

Oscar Wilde


 


ГОСПОДАРЯТ

Оскар Уайлд


 
 

Now when the darkness came over the earth Joseph of Arimathea, having lighted a torch of pinewood, passed down from the hill into the valley. For he had business in his own home.

And kneeling on the flint stones of the Valley of Desolation he saw a young man who was naked and weeping. His hair was the colour of honey, and his body was as a white flower, but he had wounded his body with thorns and on his hair had he set ashes as a crown.

And he who had great possessions said to the young man who was naked and weeping, 'I do not wonder that your sorrow is so great, for surely He was a just man.'

And the young man answered, 'It is not for Him that I am weeping, but for myself. I too have changed water into wine, and I have healed the leper and given sight to the blind. I have walked upon the waters, and from the dwellers in the tombs I have cast out devils. I have fed the hungry in the desert where there was no food, and I have raised the dead from their narrow houses, and at my bidding, and before a great multitude, of people, a barren fig- tree withered away. All things that this man has done I have done also. And yet they have not crucified me.'

 

Сега, когато тъмнината се спусна върху земята, Йосиф Ариматейски, запали фенера си от чам, слезе надолу от хълма към долината. Защото имаше дела в своя си дом.

И коленичейки върху кремъчните плочи на Долината на Опустошението, той видя млад мъж, който беше гол и ридаеше. Косата му беше с цвят на мед, а тялото му беше бяло като брашно, но бе увил тялото си с тръни, а по косата си бе изсипал пепел, като корона.

И той, който имаше големи владения, каза на младия мъж, който бе гол и ридаеше: „Аз не се чудя, че мъката ти е толкова голяма, със сигурност Той беше справедлив човек.”

А младият мъж отговори: „Не за Него аз ридая, а за мен самия. Аз също съм превръщал вода във вино и съм лекувал прокажения, и дарявал зрение на слепия. Вървял съм по водите и от обитатели на гробници дяволи съм прогонвал. Хранил съм гладни в пустинята, където нямаше храна и съм възкресявал мъртви от тесните им къщи, и по моя заповед и пред голямо множество от хора, ялова смокиня е била попарвана. Всички неща, които този мъж е правил, аз също съм вършил. И все пак, не мен на кръст разпънаха.”

 
 
© Oscar Wilde
 
© Оскар Уайлд
© Translator: Vessislava Savova
(с разрешение)