Библиотека    Мая Дългъчева    
 

ШИРОК ДИАПАЗОН

Мая Дългъчева


 

BROAD RANGE

Maya Dalgacheva


 
 

С устните, с които псуваш, приказка да прочетеш,
безметежно да тъгуваш, да си ласкав таралеж -
изобилие в природа и широк диапазон!
Хем убиец, хем подводен - справка: рибата-балон.
...Обяснява и набляга, аз не схващам... Не и не!
С онзи ли, с когото лягам, ставам с виснало чене?
Който ме заведе в църква, да ми закове рога?
Да съм птица, пък да мъркам?...
Скъпи, с мене - не така.
Личния ми диаметър няма как да изчислиш -
все едно е Хитър Петър да ти бъде гид в Париж.
Като вестник си отворен - четене с наплюнчен пръст
и, преди да отговоря, слагам ти въздушен кръст.
Дишаш някаква заблуда, някакъв объркан код -
червеят е пеперуда, ала в някой друг живот.
И да ти призная честно, ти не си ми верен тон -
от високо до небесно
е широк диапазон.

 

With your lips that you swear with, you can read a tale,
you can uneventfully grieve, you can be a tender hedgehog -
plenty in nature and a wide range!
Both a killer and subaquatic at that – reference: the balloon fish.
...Explaining, emphasizing, I don’t get it... No and no!
The one I go to bed with, is he the same when I get up with a hanging jaw?
The one who took me to the church to nail antlers to me?
Being a bird and yet purring?...
My dear one, not like that with me.
There is no way you can calculate my personal perimeter -
it is like having Sly Peter folktale hero being your guide in Paris.
You are open like a newspaper – to be read, wetting a finger,
and before giving an answer, I cross you out in the air.
You are breathing some delusion, some confused code -
the worm is a butterfly but in another life.
And to be quite honest, you are not my true tone -
from the high to the heavenly
it’s a broad range.

 
 
 


 
 


© Мая Дългъчева
(с разрешение от авторката) 

© Мая Дългъчева
© превод на английски език - Йордан Костурков
(с разрешение от преводача)