Библиотека    Мая Дългъчева    
 

ДЕТАЙЛ

Мая Дългъчева


 

A DETAIL

Maya Dalgacheva


 
 

Оплита ме в приказки - ласо невидимо мята...
Говори лазурно: гласът му е опиум, думите - чанове.
И тъкмо на влизане, сладко нагазила в лятото,
сепва ме ризата: горното копче - все закопчано.

Горното копче, му казвам, ме задушава -
не е тъй студено при мен, свали катинара!
Сигурно идваш от някаква зимна държава -
там отколе си мрат не от любов, а от старост...

Той се усмихва. В очите му пара се стеле,
капка сол край ухото пълзи... Ала нищо не казва.
Зад горното копче две думи в крачка са спрели -
навярно изгубени сред маскарада в пазвата.

Как ще ме любиш, го питам, така закопчано?
Гол съм, натъртва... Колкото швед по чорапи -
ако понеча, и му пробивам гръкляна -
горното копче със зъби до кръв ще отхапя!

Но го помилвах - на Майка Тереза приличам...
Чак на сбогуване копчето ще разкопчея.
Голям си, любими, достатъчно - да ме обичаш,
но още си малък, за жалост - да те живея.

 

He implicates me in his talk – casting an invisible lasso...
He speaks serenely: his voice is opium, his words – ram bells.
And just upon entering, sweetly wading into the summer,
the shirt gives me a start: the top button is always done up.

The top button, I tell him, it stifles me -
it is not so cold at my place, remove the padlock!
You must be coming from some wintry country - since olden times there they die of old age not of love...

He smiles. Steam is drifting in his eyes,
a drop of salt is creeping near his ear... Yet he says nothing.
Behind the top button two words have stopped in motion -
perhaps lost in the masquerade in the bosom.

How are you going to make love to me, so buttoned up?
I am naked, he stresses the word... As much as a Swede in his socks -
if I should start for it, I’ll pierce his throat -
I’ll bite off the top button with blood running!

Yet I caressed him – I am just like Mother Theresa...
Only as we take our leave I will undo the button.
You have grown up, my love, enough to love me,
yet you are too small, so sad it is, for me to live you.

 
 
 


 
 


© Мая Дългъчева
(с разрешение от авторката) 

© Мая Дългъчева
© превод на английски език - Йордан Костурков
(с разрешение от преводача)