Библиотека    Анонимен    
 

THE WOLF AND THE SHEPHERD

A Fable


 

ВЪЛК И ОВЧАР

Басня


 
 

A Wolf once walked behind a flock of Sheep, and did them no harm. At first, the Shepherd treated him as an enemy, and kept watch against him. But when the Wolf made no sign of hurting the Sheep, the Shepherd began to think he was quite as good as a watch-dog.

 

Веднъж един вълк вървял подир едно стадо овце, но не им причинявал зло. Отначало овчарят го считал за неприятел и не го изпускал от очи. Но след като вълкът не показал никакви признаци, че ще нападне овцете, овчарят започнал да мисли, че той е толкова добър, колкото куче-пазач.

 
 

So one day, when the Shepherd wished to go to the city, he left the Sheep in the care of this quiet Wolf. That was the chance the Wolf wanted, and he made sad havoc with the flock. When the Shepherd came back and saw the Sheep scattered, he said:—

 

Един ден, когато овчарят искал да отиде до града, той оставил овцете на грижата на този хрисим вълк. Вълкът това и чакал и извършил ужасни поразии сред стадото. Когато овчарят се върнал и видял овцете пръснати на всички страни, казал:

 
 
 
 
 

"It serves me right; for why did I trust Sheep to a Wolf?"

 

- Така ми се пада, що ми трябваше да поверявам овце на вълк?

 
 Content is available under the GNU Free Documentation License.


 

© Лина Бакалова, превод от английски


© АБ Двуезична библиотека с преводна литература, 2008