Coyote the Hungry
I


Native American Legend
(snippet)[1]
Now Coyote was always hungry, and as he was a coward, he used to sneak about the fields and timber searching for something to eat.


[2]
One day, as he was walking by the side of a brook, he heard something in a Persimmon Tree.


[3]
He looked up, and there was Opossum eating Persimmons.


[4]
Coyote begged him to throw down some of the fruit, but Opossum only laughed and ate more Persimmons.


[5]
He picked Persimmons, ate them with grunts, and then threw down the seeds at Coyote.


[6]
This he kept on doing.


[7]
By and by Coyote grew angry, but Opossum only laughed the more.


[8]
He crawled out on a branch and dropped down as though he were going to fall into Coyote’s mouth.


[9]
And just when Coyote made a snap at him with his teeth, Opossum, instead of falling, wrapped his tail around the branch and drew himself up.


[10]
This he did again and again.


[11]
Well, Coyote grew more and more angry, then Opossum climbed out on a dry limb, and shouted:


[12]
“Look out! Here I come this time! Catch me!”


[13]
And sure enough, the limb suddenly broke, and down tumbled Opossum to the ground.


[14]
Then Coyote gave him a hard beating, and, leaving him to die, walked away.


[15]
But Opossum was only fooling, for he was not hurt at all.


[16]
As soon as Coyote had gone a little distance, up jumped Opossum and climbed into the Persimmon Tree.


[17]
Coyote turned around to see if Opossum was dead, and there he sat in the tree eating Persimmons, and throwing down the seeds, and laughing.


Двуезично четиво с паралелно съпоставяне за развиване на умението при четене
© Двуезична библиотека | Bglibrary.net, 2016


Гладният койот
I


Индианска легенда
(откъс)


[1]
Тъй като койотът бил вечно гладен, а и страхлив при това, той все се прокрадвал из полето и гората да търси нещо за ядене.


[2]
Един ден, както вървял покрай някакъв поток, дочул звук откъм едно персимоново дърво.


[3]
Погледнал нагоре, а там един опосум ядял персимони.


[4]
Койотът го помолил да му хвърли малко плодове, но опосумът само се засмял и продължил да яде персимони.


[5]
Той късал персимони, изяждал ги със сумтене и след това хвърлял семките на койота.


[6]
После продължавал по същия начин.


[7]
Скоро койотът се ядосал, но това само разсмяло още повече опосума.


[8]
Той изпълзял на един клон и се отпуснал, сякаш че ще падне в устата на койота.


[9]
И точно когато койотът понечил да го захапе със зъби, опосумът, вместо да падне, увил опашка около клона и се изтеглил нагоре.


[10]
После направил това отново и отново.


[11]
Койотът все повече и повече се ядосвал и тогава опосумът се изкатерил на един изсъхнал клон и извикал:


[12]
— Внимавай! Ето, този път идвам! Хвани ме!


[13]
И наистина, клонът изведнъж се счупил и опосумът паднал на земята.


[14]
Тогава койотът го пребил от бой, а после си отишъл и го оставил да умре.


[15]
Но на опосума нищо му нямало, а само се преструвал.


[16]
Щом койотът се отдалечил малко, опосумът скочил и пак се покатерил на персимоновото дърво.


[17]
Койотът се обърнал да види дали опосумът е умрял и гледа — седи си опосумът на дървото, яде персимони, хвърля долу семките и се смее.
ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази приказка се намира в книга четвърта от новата поредица в Amazon Books (Kindle Edition):

Tales and Fables from Around the World (English & Bulgarian) / Приказки и басни от цял свят (на английски и български език)
.

© Двуезична библиотека - колектив, превод от английски

© 2016, Tales and Fables from Around the World: Book 4 (English & Bulgarian).