Библиотека    Джатаки - древноиндийски приказки    
 

THE STUPID MONKEYS

Jataka Tale


 

ГЛУПАВИТЕ МАЙМУНИ

Джатака - древноиндийска приказка


 
 

Once upon a time a king gave a holiday to all the people in one of his cities.

 

Веднъж един цар обявил празник за всички хора в един от градовете си.

 
 

The king`s gardener thought to himself:

 

Градинарят на царя си казал:

 
 

"All my friends are having a holiday in the city. I could go into the city and enjoy myself with them if I did not have to water the trees here in this garden. I know what I will do. I will get the Monkeys to water the young trees for me."

 

- Всичките ми приятели имат празник в града. Аз бих могъл да отида в града и да се забавлявам заедно с тях, ако не трябваше да стоя тук да поливам дърветата в градината. Но ето какво ще направя: ще накарам маймуните да поливат фиданките вместо мене.

 
 

In those days, a tribe of Monkeys lived in the king`s garden.

 

По това време едно племе маймуни живеело в царската градина.

 
 

So the gardener went to the Chief of the Monkeys, and said:

 

И така градинарят отишъл при водача на маймуните и казал:

 
 

"You are lucky Monkeys to be living in the king`s garden. You have a fine place to play in. You have the best of food-nuts, fruit, and the young shoots of trees to eat. You have no work at all to do. You can play all day, every day. Today my friends are having a holiday in the city, and I want to enjoy myself with them. Will you water the young trees so that I can go away?"

 

- Добре сте си вие, маймуните, гдето живеете в градината на царя. Имате си идеално място за игра. Можете да си похапвате от най-отбраната храна - ядки, плодове и младите филизи на дърветата. Никой не ви кара да работите. По цели дни само се забавлявате и играете. Днес моите приятели имат празник в града и ми се иска да се позабавлявам и аз с тях. Бихте ли поливали дръвчетата, че да ида и аз на празника?

 
 

"Oh, yes!" said the Chief of the Monkeys. "We shall be glad to do that."

 

- О, да! - казал водачът на маймуните. - На драго сърце ще ги поливаме.

 
 

"Do not forget to water the trees when the sun goes down. See they have plenty of water, but not too much," said the gardener. Then he showed them where the watering-pots were kept, and went away.

 

- Не забравяйте да поливате дръвчетата, когато слънцето слезе ниско. Гледайте да имат достатъчно вода, но не прекалено много - казал градинарят. След това им показал къде стоят съдовете за поливане и заминал.

 
 

When the sun went down the Monkeys took the watering-pots, and began to water the young trees.

 

Когато слънцето слязло ниско над хоризонта, маймуните взели лейките и започнали да сипват вода на фиданките.

 
 

"See that each tree has enough water," said the Chief of the Monkeys.

 

- Гледайте всяко дръвче да има достатъчно вода - казал водачът на маймуните.

 
 

"How shall we know when each tree has enough?" they asked. The Chief of the Monkeys had no good answer, so he said:

 

- Как да разберем кога едно дръвче има достатъчно вода? - попитали те. Водачът им не знаел какво да отговори, затова казал:

 
 

"Pull up each young tree and look at the length of its roots. Give a great deal of water to those with long roots, but only a little to those trees that have short roots.”

 

- Издърпвайте всяко дръвче и оглеждайте дължината на корените му. Сипвайте изобилно вода на дръвчетата с дълги корени и съвсем малко на тези с късите корени.

 
 

Then those stupid Monkeys pulled up all the young trees to see which trees had long roots and which had short roots.

 

Така глупавите маймуни изскубнали всички фиданки, за да видят кои дръвчета имат дълги и кои къси корени.

 
 

When the gardener came back the next day, the poor young trees were all dead.

 

Когато на следващия ден градинарят се върнал, клетите дръвчета били всичките изсъхнали.

 
 

 


 
 Ellen C. Babbitt. More Jataka Tales, 1922. Content is available under the GNU Free Documentation License.