The King and the Monkey

Jataka Tale


Once upon a time the king of a large and rich country gathered together his army to take a far-away little country.

The king and his soldiers marched all morning long and then went into camp in the forest.

When they fed the horses they gave them some peas to eat.

One of the Monkeys living in the forest saw the peas and jumped down to get some of them.

He filled his mouth and hands with them, and up into the tree he went again, and sat down to eat the peas.

As he sat there eating the peas, one pea fell from his hand to the ground.

At once the greedy Monkey dropped all the peas he had in his hands, and ran down to hunt for the lost pea.

But he could not find that one pea.

He climbed up into his tree again, and sat still looking very glum.

«To get more, I threw away what I had,» he said to himself.

The king had watched the Monkey, and he said to himself:

«I will not be like this foolish Monkey, who lost much to gain a little. I will go back to my own country and enjoy what I now have,»

So he and his men marched back home.

The King and the Monkey.

© Поредицата "Учи английски", bglibrary.net, 2012.Царят и маймуната

Джатака приказка


Веднъж царят на една голяма и богата страна събрал армията си, за да превземе една далечна малка страна.

Цялата сутрин вървели царят и войниците му и накрая спрели на бивак в гората.

Като нахранили конете, дали им да хапнат малко грах.

Една от маймуните, които живеели в гората, видяла граха и скочила долу да си вземе малко от него.

Напълнила устата и ръцете си с грахови зърна, после отново се покатерила на дървото и седнала да ги яде.

Както седяла и ядяла граха, едно от граховите зърна паднало от ръката й на земята.

Лакомата маймуна мигом пуснала всичкия грах от ръцете си и се спуснала да търси изгубеното зърно.

Ала не могла да намери това грахче.

Тя се качила отново на дървото и тихо седнала с много огорчен вид.

«За да имам повече, изпуснах и това, което имах» — рекла си тя.

Царят, който наблюдавал маймуната, си казал:

«Аз няма да бъда като тази глупава маймуна, която загуби много, за да придобие малко. Ще се върна в моята страна и ще бъда доволен от това, което имам.»

И потеглил с войниците си обратно към своето царство.

Това е откъс от Е-книга за теглене от eBook магазин
E-книга 2 от поредицата "Учи английски"

© Лина Бакалова и колектив, превод и субтитри

© Учи английски с Царят и маймуната - Джатака приказки, 2012.