Библиотека    Aйнуски приказки    
 

THE KIND GIVER AND THE GRUDGING GIVER

Ainu Tale


 

ДАРОВЕТЕ НА СРЕБЪРНОТО И ЗЛАТНОТО КУЧЕНЦЕ

Айнуска приказка


 
 

A certain man had laid his net across the river; having laid his net, he killed a quantity of fish. Meanwhile there came a raven, and perched beside him. It seemed to be greatly hungering after the fish. It was much to be pitied. So the fisherman washed one of the fish, and threw it to the raven. The raven ate the fish with great joy. Afterwards the raven came again. Though it was a raven, it spoke thus, just like a human being:

 

Веднъж един човек заложил мрежата си в реката и нaловил много риба. През това време долетял един гарван и кацнал близо до него. Изглеждало, че много му се иска да си хапне от рибата. Бил толкова трогателен, че рибарят го съжалил, изплакнал във водата една риба и му я хвърлил. Гарванът изял рибата с голяма охота. По-късно дошъл отново. И макар че бил гарван, заговорил с човешки глас:

 
 

"I am very grateful for having been fed on fish by you. If you will come with me to my old father, he too will thank you, So you had better come."

The man went with the raven. Being a raven, it flew through the air. The man followed it on foot. After they had gone a long way, they came to a large house. When they got there, the raven went into the house. The man went in also. When he looked, it appeared like a human being in form, though it was a raven. There were also a divine old man and a divine old woman besides the divine girl. This girl was she who had led the man hither. The divine old man spoke thus:

 

- Сполай ти, загдето ме нахрани с риба. Ако дойдеш с мен при моя стар баща, той също ще ти благодари, тъй че те съветвам да дойдеш.

Човекът тръгнал с гарвана. Гарванът, понеже бил гарван, летял във въздуха. Човекът вървял и го следвал. След като изминали дълъг път, те дошли до една голяма къща. Когато пристигнали там, гарванът влетял в къщата. Човекът също влязъл. Като се вгледал, сторило му се, че вижда формите на човешко същество, въпреки че това било гарван. Той се озовал пред един богоподобен старец, една богоподобна старица, а също и едно богоподобно момиче. Това момиче именно било гарванът, който довел човека на това място. Богоподобният старец заговорил:

 
 

"I am very grateful to you. As I am very grateful to you for feeding my daughter with good fish, I have had you brought here in order to reward you." Thus spoke the divine old man.

 

- Сполай ти, човече. Тъй като съм ти много благодарен, загдето нахрани дъщеря ми с хубава риба, аз настоях тя да те доведе тук, за да те възнаградя! - такива думи изрекъл богоподобният старец.

 
 

Then there were a gold puppy and a silver puppy. Both these puppies were given to the man The divine old man spoke thus:

 

А там имало две кученца - златно и сребърно. Богоподобният старец ги взел и двете и ги дал на човека. После продължил:

 
 

"Though I should give you treasures, it would be useless. But if I give you these puppies, you will be greatly benefited. As for the excrements of these two puppies, the gold puppy excretes gold and the silver puppy excretes silver. This being so, you will be greatly enriched if you sell these excrements to the officials. Understand this!"

 

- Трябваше да ти дам съкровище, но то би ти било безполезно. Ако обаче ти дам тези кученца, те ще те облагодетелстват много повече. Защото тези две кученца не са обикновени: златното кученце ще ти дава злато, а сребърното ще те дарява със сребро. А като продаваш полученото на велможите, ще станеш много богат. Повярвай ми!

 
 

Then the man, with respectful salutations, went away, carrying with him the two puppies, and came to his own house. Then he gave the puppies a little food at a time. When the gold puppy excreted, it excreted gold for him. When the silver puppy excreted, it excreted silver for him. The man greatly enriched himself by selling the metal.

 

След като поблагодарил учтиво, човекът си тръгнал, като взел със себе си двете кученца и се завърнал в своята къща. На всяко хранене давал на кученцата по малко храна. Веднъж на ден златното кученце го дарявало с малко злато. Когато идвало ред на сребърното кученце, то му оставяло на постелката по малко сребро. Като продавал събраните скъпоценни метали, след време човекът наистина доста забогатял.

 
 

Thereupon another man, for the sake of imitation, set his net in the river. He killed a quantity of fish. Then the raven came. The man smeared a fish with mud, and then threw it to the raven. The raven flew away with it. The man went after it, and at last, after going a long way, reached a large house. He went in there. The divine old man was very angry. He spoke thus:

 

Тогава друг човек, който намислил и той да забогатее по същия начин, заложил мрежата си в реката. Хванал огромно количество риба. После дошъл гарванът. Човекът овъргалял една риба в тинята и след това я хвърлил на гарвана. Гарванът отлетял с рибата. Човекът тръгнал след него и след като вървял дълго, накрая стигнал до голяма къща. Той влязъл вътре. Богоподобният старец бил много разгневен. Той проговорил:

 
 

"You man are a man with a very bad heart. When you gave my daughter a fish, you gave it smeared all over with mud. I am very angry. Still, though I am angry, I will give you some puppies, as you have come to my house. If you treat them properly, you will be benefited."

 

- Ти, човеко, имаш зло сърце. Когато реши да дадеш риба на дъщеря ми, първо я омаза цялата с кал и така й я даде. Аз съм ти много сърдит. Но макар и сърдит, ще ти дам две кученца, щом си дошъл до моята къща. Ако се грижиш за тях както трябва, те ще ти се отплатят.

 
 

Thus spoke the divine old man, and gave a gold puppy and a silver puppy to the man. With a bow, the man went home with them.

 

И като казал това, богоподобният старец дал на човека едно златно и едно сребърно кученце. Човекът се поклонил и си отишъл с тях у дома.

 
 

The man thought thus:

"If I feed the puppies plentifully, they will excrete plenty of metal. It would be foolish to have them excreting only a little at a time. So I will do that, and become very rich."

 

Той си казал:

- Ако храня тези кученца обилно, те ще ми дават скъпоценен метал в големи количества. Глупаво е да събирам всеки ден по малко. А ако правя така, за кратко време ще стана много богат.

 
 

Thinking thus, he fed the puppies plentifully on anything, even on dirty things. Then they excreted no metal for him. They only excreted dirty dung. The man`s house was full of nothing but dirty dung. As for the former man, who had received puppies from the divine old man, he fed his on nothing but good food, a little at a time. Gradually they excreted metal for him. He was greatly enriched.

 

Затова той започнал да храни много обилно кученцата с каквото намери, дори и с боклуци. И както може да се очаква, те не го дарили със скъпоценни метали, а с най-обикновени изпражнения. Скоро къщата на този човек била пълна само с кучешки нечистотии и нищо друго. А предишният човек, който получил кученца от богоподобния старец, ги хранел само с отбрана храна и то по малко. И постепенно те натрупали скъпоценния метал, който го направил богат.

 
 

Thus in ancient times, with regard to men who wished to grow rich, they could grow rich if their hearts were as good as possible. As for bad - hearted men, the gods became angry at all their various misdeeds. It was for this reason that, on account of their anger, even a gold puppy excreted nothing but dung. As for the house of that bad - hearted man, it grew so full of dung as to be too dirty for other people to enter. This being so, oh! men, do not be bad - hearted. That is the story which I have heard.

 

Ето как, още от най-стари времена се знае, че когато хората искат да забогатеят, те могат да постигнат това само ако имат добри сърца. Ако сърцата им са зли, те започват да вършат какви ли не низости и с това разгневяват боговете. По тази причина, като се ядосат, боговете правят така, че дори едно златно кученце да не пуска нищо друго, освен нечистотии. Що се отнася до къщата на този лош човек, тя толкова се напълнила с кучешки изпражнения, че вече никой не искал да прекрачи прага му. Затова, ако не искате да ви се случи такова нещо, не бъдете лоши! Такава история разказват хората.

 
 
 


 
 Basil Hall Chamberlain, tr. Aino Folk-Tales, 1888. Content is available under the GNU Free Documentation License.