THE BOY WHO CRIED “WOLF”

Aesop’s Fable


[1]
A Shepherd Boy tended his master’s Sheep near a dark forest not far from the village.

[2]
Soon he found life in the pasture very dull.

[3]
All he could do to amuse himself was to talk to his dog or play on his shepherd’s pipe.

[4]
One day as he sat watching the Sheep and the quiet forest,

[5]
and thinking what he would do should he see a Wolf, he thought of a plan to amuse himself.

[6]
His Master had told him to call for help should a Wolf attack the flock, and the Villagers would drive it away.

[7]
So now, though he had not seen anything that even looked like a Wolf,

[8]
he ran toward the village shouting at the top of his voice, “Wolf! Wolf!”

[9]
As he expected, the Villagers who heard the cry dropped their work and ran in great excitement to the pasture.

[10]
But when they got there they found the Boy doubled up with laughter at the trick he had played on them.

[11]
A few days later the Shepherd Boy again shouted, “Wolf! Wolf!”

[12]
Again the Villagers ran to help him, only to be laughed at again.

[13]
Then one evening as the sun was setting behind the forest and the shadows were creeping out over the pasture,

[14]
a Wolf really did spring from the underbrush and fall upon the Sheep.

[15]
In terror the Boy ran toward the village shouting “Wolf! Wolf!”

[16]
But though the Villagers heard the cry, they did not run to help him as they had before.

[17]
“He cannot fool us again,” they said.

[18]
The Wolf killed a great many of the Boy’s sheep and then slipped away into the forest.

[19]
Liars are not believed even when they speak the truth.

УКАЗАНИЯ:

1. За да съпоставите съответните номерирани части от текста (фрагменти) на двата езика, кликнете върху съответните им номера.

2. За да чуете озвучаването, кликнете върху 'високоговорителчето' в началото на всеки фрагмент.

Ако интернет връзката Ви е бавна, трябва известно време, за да се свалят аудио файловете, но после бързо ще започнат да се чуват при повторното кликване.

Aesop’s Fable. The Boy Who Cried “Wolf”. Reader: Janet.

© Двуезична библиотека | Bglibrary.net, 2018, Е-книга No 28, с озвучаване.ЛЪЖЛИВОТО ОВЧАРЧЕ

Басня от Езоп


[1]
Едно oвчарче пасяло стадото на господаря си близо до тъмна гора, недалеч от селото.

[2]
Скоро пастирският живот започнал да му се струва много скучен.

[3]
Единственото, с което можело да се развлича, било да разговаря с кучето си или да свири на овчарския си кавал.

[4]
Един ден, докато седяло и наблюдавало овцете и тихата гора,

[5]
и си мислело какво ще направи, ако види вълк, то измислило план как да се забавлява.

[6]
Неговият господар му бил казал да извика за помощ, ако някой вълк нападне стадото, и селяните ще го прогонят.

[7]
И така, макар че не бил видял нищо, което дори прилича на вълк,

[8]
той се затичал към селото и закрещял с пълен глас: „Вълк! Вълк!“

[9]
Както очаквал, селяните, които чули виковете, оставили работата си и се завтекли силно развълнувани към пасището.

[10]
Но когато стигнали там, те намерили момчето превито от смях, заради шегата, която им изиграло.

[11]
Няколко дни по-късно овчарчето отново извикало: „Вълк! Вълк!“

[12]
Отново селяните се затичали да му помогнат, само за да им се присмее отново.

[13]
Една вечер, когато слънцето залязвало зад гората и сенките се промъквали над пасището,

[14]
един вълк наистина изскочил от шубрака и се нахвърлил върху овцете.

[15]
В ужас момчето се втурнало към селото и завикало: „Вълк! Вълк!“

[16]
Но въпреки че селяните чули вика, те не изтичали да му помогнат както преди.

[17]
— Той не ще ни заблуди отново — казали те.

[18]
Вълкът убил много от овцете на момчето и след това се измъкнал в гората.

[19]
Никой не вярва на лъжците, дори когато говорят истината.

Тази басня е с озвучен текст и за да се чува, е нужно високоговорителят на компютъра ви да е пуснат и да не са блокирани скриптовете в браузъра Ви за bglibrary.net, като за препоръчване е да използвате по-новите версии на следните интернет браузъри: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Pale Moon. Може да има проблем с Opera и Safari, както и с по-стари версии на Internet Explorer.

Английският оригинал на този текст, прочетен от Janet, е предоставен за свободно ползване. Само преводите на български език и дизайнът на е-книгата са собственост на Двуезична библиотека.Това е откъс от E-книгa 28, където всички текстове са озвучени или със субтитри:

Приказки и басни за хора и животни от различни автори с озвучен текст..

© Двуезична библиотека — колектив, превод от английски и субтитри.

© Приказки и басни за хора и животни. Е-книга No 28, 2018.