THE NIX OF THE MILL-POND

A Fairy Tale of the Brothers Grimm
(snippet)[101]
But they had scarcely gone a very little distance, when the whole pond rose with a frightful roar, and streamed out over the open country.

[102]
The fugitives already saw death before their eyes, when the woman in her terror implored the help of the old woman,

[103]
and in an instant they were transformed, she into a toad, he into a frog.

[104]
The flood which had overtaken them could not destroy them, but it tore them apart and carried them far away.

[105]
When the water had dispersed and they both touched dry land again, they regained their human form, but neither knew where the other was;

[106]
they found themselves among strange people, who did not know their native land.

[107]
High mountains and deep valleys lay between them.

[108]
In order to keep themselves alive, they were both obliged to tend sheep.

[109]
For many long years they drove their flocks through field and forest and were full of sorrow and longing.

[110]
When spring had once more broken forth on the earth, they both went out one day with their flocks, and as chance would have it, they drew near each other.

[111]
They met in a valley, but did not recognize each other; yet they rejoiced that they were no longer so lonely.

[112]
Henceforth they each day drove their flocks to the same place; they did not speak much, but they felt comforted.

[113]
One evening when the full moon was shining in the sky, and the sheep were already at rest,

[114]
the shepherd pulled the flute out of his pocket, and played on it a beautiful but sorrowful air.

[115]
When he had finished he saw that the shepherdess was weeping bitterly.

[116]
“Why art thou (are you) weeping?” he asked.

[117]
“Alas,” answered she, “thus shone the full moon when I played this air on the flute for the last time,

[118]
and the head of my beloved rose out of the water.”

[119]
He looked at her, and it seemed as if a veil fell from his eyes, and he recognized his dear wife,

[120]
and when she looked at him, and the moon shone in his face she knew him also.

[121]
They embraced and kissed each other, and no one need ask if they were happy.

УКАЗАНИЯ:

1. За да съпоставите съответните номерирани части от текста (фрагменти) на двата езика, кликнете върху съответните им номера.

2. За да чуете озвучаването, кликнете върху 'високоговорителчето' в началото на всеки фрагмент.

Ако интернет връзката Ви е бавна, трябва известно време, за да се свалят аудио файловете, но после бързо ще започнат да се чуват при повторното кликване.

3. Подчертаните думи са старинни глаголни форми и местоимения, които са озвучени, както е в оригинала. В скоби са показани съвременните им съответствия.

The Brothers Grimm. The Nix of the Mill-Pond. Reader: Kurt.

© Двуезична библиотека | Bglibrary.net, 2017-2018, Е-книга No 15, с озвучаване.РУСАЛКАТА ОТ ВОДЕНИЧНИЯ ВИР

Приказка на Братя Грим
(откъс)[101]
Но те едва се били малко отдалечили и целият вир се надигнал с ужасен рев и залял полето.

[102]
Когато бегълците вече гледали смъртта в очите, ужасената жена призовала на помощ старицата

[103]
и в миг той бил превърнат в жабок, а тя в жаба.

[104]
Потопът, който ги застигнал, не могъл да ги унищожи, но ги откъснал един от друг и ги отнесъл надалече.

[105]
Когато водата се оттеглила и двамата отново докоснали сушата, те възвърнали човешкия си образ, но никой от тях не знаел какво е станало с другия.

[106]
Те се озовали сред чужди хора, които не познавали родната им страна.

[107]
Високи планини и дълбоки долини лежали между тях.

[108]
За да оцелеят, двамата били принудени да пасат овце.

[109]
В продължение на дълги години те карали стадата си през поля и гори, изпълнени с печал и копнеж.

[110]
Когато пролетта за пореден път се възцарила на земята и двамата излезли един ден със стадата си, случило се така, че те се приближили един до друг.

[111]
Те се срещнали в долината, но не се познали, и все пак се зарадвали, че вече няма да са толкова самотни.

[112]
Оттогава всеки ден карали стадата си на едно и също място и не говорели много, но намирали утеха в това.

[113]
Една вечер, когато пълната луна блестяла в небето и овцете вече си почивали,

[114]
овчарят извадил флейтата от джоба си и засвирил с нея една хубава, но тъжна мелодия.

[115]
Когато свършил, видял, че овчарката горчиво плаче.

[116]
— Защо плачеш? — попитал той.

[117]
— Уви! — отвърнала тя, — така блестеше пълната луна, когато за последен път свирих тази мелодия на флейта

[118]
и главата на моя любим се показа от водата.

[119]
Той я погледнал и сякаш пелена паднала от очите му, и познал скъпата си жена,

[120]
и когато тя го погледнала, луната светела в лицето му, и тя също го познала.

[121]
Те се прегърнали и се целунали, и не е нужно да се пита дали били щастливи.

Тази приказка е с озвучен текст и за да се чува, е нужно високоговорителят на компютъра ви да е пуснат и да не са блокирани скриптовете в браузъра Ви за bglibrary.net, като за препоръчване е да използвате по-новите версии на следните интернет браузъри: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Pale Moon. Може да има проблем с Opera и Safari, както и с по-стари версии на Internet Explorer.

Английският оригинал на този текст, прочетен от Kurt, е предоставен за свободно ползване. Само преводите на български език и дизайнът на е-книгата са собственост на Двуезична библиотека.Това е откъс от E-книгa 15, където всички текстове са озвучени:

Приказки на Братя Грим 2
ТРИМАТА ЩАСТЛИВЦИ
.

Тази приказка се намира и в Книга 7 от поредицата BgLibrary Bilingual в онлайн книжарниците на Амазон:

Tales and Fables from Around the World: Book 7 (English & Bulgarian)
Приказки и легенди от цял свят: Книга 7.

© Двуезична библиотека — колектив, превод от английски и субтитри.

© Тримата щастливци. Приказки на Братя Грим II. Е-книга No 15, 2017-2018.