THE MONKEYS AND THE MOON

Tibetan Tale


In long-past times there lived a band of monkeys in a forest. As they rambled about they saw the reflection of the moon in a well, and the leader of the band said,

"O friends, the moon has fallen into the well. The world is now without a moon. Ought not we to draw it out?"

The monkeys said,

"Good; we will draw it out."

So they began to hold counsel as to how they were to draw it out. Some of them said,

"Do not you know? The monkeys must form a chain, and so draw the moon out."

So they formed a chain, the first monkey hanging on to the branch of a tree, and the second to the first monkey's tail, and a third one in its turn to the tail of the second one. When in this way they were all hanging on to one another, the branch began to bend a good deal. The water became troubled, the reflection of the moon disappeared, the branch broke, and all the monkeys fell into the well and perished.

A deity uttered this verse,

"When the foolish have a foolish leader, they all go to ruin,
like the monkeys which wanted to draw the moon up from the well."

ЗАБЕЛЕЖКА: Чрез кликване върху коя да е потъмняваща дума или израз от английския текст, се появяват прозорци-субтитри с българското им значение.

The Monkeys and the Moon. Tibetan Tale.

© АБ Двуезични книги със субтитри, bglibrary.net, 2010.МАЙМУНИТЕ И ЛУНАТА

Тибетска приказка


В отдавна отминали времена група маймуни живеели в една гора. Както бродели наоколо, те видели отражението на луната в един кладенец и водачът на групата казал:

- О, приятели, луната е паднала в кладенеца. Светът сега е без луна. Не трябва ли ние да я извадим?

Маймуните казали:

- Добре, ще я извадим.

И те започнали да разискват по какъв начин да я извадят. Някои от тях казали:

- Не знаете ли? Маймуните трябва да направят верига и така да изтеглят луната.

Тогава те образували верига, като първата маймуна се хванала за клона на едно дърво, втората за опашката на първата, а третата за опашката на втората. След като по този начин те всички увиснали една на друга, клонът силно се огънал. Водата се развълнувала, отражението на луната изчезнало, клонът се откършил и всички маймуни паднали в кладенеца и загинали.

Едно божество произнесло следната строфа:

"Когато глупаците имат глупав водач, те всички отиват към гибел,
както маймуните, които искали да извадят луната от кладенеца."

© Лина Бакалова, превод от английски

© Дървото на младостта. Тибетски приказки. Е-книга No 7, 2010.

  Други     
  е-книги